SRO Kim Long - Open Tháng 1 2021
server SRO KIM LONG, SRO mới ra, SRO Private, Silkroad Private mới nhất hiện nay chuẩn bị AlphaTest & Open Beta năm 2021. ® Beta 2021 Code By Tran Minh Hai. SRO MAP 140 CÀY CUỐC - ITEM CỰC HIẾM - FREE Sever Cay Cuoc La Co SILK.